Врсте превода

ПРЕВОД СА ОВЕРОМ – Подразумева преводе који имају правну ваљаност и истоветни су са оригиналом, што гарантује овера овлашћеног судског тумача-преводиоца за одређени језик.

ПРЕВОД БЕЗ ОВЕРЕ Преводи без овере укључују преводе материјала и документације за које није потребна гаранција правне ваљаности и овера судског тумача-преводиоца, као нпр. проспекти, брошуре, упутства за употребу, каталози, различити текстови.

Материјали

ЛИЧНА ДОКУМЕНТА
• извод из матичне књиге рођених
• извод из матичне књиге венчаних
• уверење о месту боравка
• уверење о некажњавању
• потврда боравка
• потврда о приходима
• дипломе
• препис оцена и наставни план предмета
• изјаве
• пуномоћја
• потврда о стању рачуна у банци
• сва остала лична документа

ПРАВНА ДОКУМЕНТА

• разне званичне потврде
• уговори
• тужбе
• решења
• одлуке
• записници
• правилници
• остала документација

ДОКУМЕНТИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
• извод из судског регистра друштва
• финансијски извештаји
• биланси
• ревизорски извештаји
• купорподајни уговори
• тендери
• писане декларације
• фактуре
• цертификати
• статути
• приказ производа

Области превођења
• МЕДИЦИНА
• ПРАВА
• ЕКОНОМИЈА
• ТЕХНИКА
• УМЕТНОСТ
• ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
• БАНКАРСТВО И ФИНАНСИЈЕ
• МАРКЕТИНГ
• ПРЕВОД ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
• ПРЕВОД КАТАЛОГА И ПРИРУЧНИКА ЗА УПОТРЕБУ (РАД УРЕЂАЈА)
• ПРЕВОД WЕB (интернет) СТРАНИЦА
• ПРЕВОД ТУРИСТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА